• Procedury Bezpieczeństwa

    • Procedury bezpieczeństwa

    •  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 26/2011 z dnia 11.10.2011r.

     PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13 W RZESZOWIE

      

     Rzeszów 2011

      

     1. Cele procedury:

     1)      Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu.

     2)      Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

     2. Definicja przedmiotu:

     Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola
     oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     3. Podstawa prawna:

     1)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
     z 2003r., Nr 6, poz. 69)

     2)    Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a  (Dz.U. z 2004 r, Nr 256,  poz.2572, z późn. zm.),

     3)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
     w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U z 2003 r. Nr 26 poz. 226)

     4. Zakres procedury:

     Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Przedszkola Publicznego Nr 13
     w Rzeszowie.

     Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

     Zasady ogólne - Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

     Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny  6.30 przez rodziców bądź inne osoby do tego upoważnione. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnego oświadczenia i przedstawienia dokumentu tożsamości. Dzieci odebrane z przedszkola powinny być do godziny  17.00

     Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka
     z przedszkola.

     Należy pamiętać, że od momentu przekazania dziecka  osobie dyżurującej w szatni przez rodzica do czasu jego odebrania od nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

     Przed przekazaniem i po odebraniu odpowiedzialność spoczywa na rodzicu nawet, gdy dziecko przebywa na terenie przedszkola. Na terenie przedszkola przy wejściu głównym lub szatni powinny być pełnione dyżury przez pracowników. Wejście główne powinno być przez cały czas zamknięte w sposób taki, aby uniemożliwić dziecku samowolne jego opuszczenie. To samo dotyczy terenu przedszkola.

      

     PROCEDURAI

     Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

      

     NAUCZYCIEL:

     1.      Powiadamia dyrektora placówki

     2.      Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

     3.      W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub
     w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

     4.      Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor:

     a)     gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (odprowadzenie dziecka do Policyjnej Izby Dziecka ).

     b)    Przeprowadza rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola.

     5.      Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     6.      Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalisty ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.

      

      

     PROCEDURA II

     Dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Nie wydaje dziecka.

     2.      Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

     3.      Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

     4.      Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie jest na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
     Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor:

      

      

     a)      gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do Policyjnej Izby Dziecka )

     b)      Przeprowadza rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     PROCEDURA III

     Dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko
     z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

     2.      Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     DYREKTOR PLACÓWKI:

     1.      Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.

     2.      Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Rodzinny i Nieletnich.

      

     Szczegółowa procedura odprowadzania i przyprowadzania dzieci weszła w życie w przedszkolu od 1 września 2009r./zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną/.

     PROCEDURA IV

     Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki.

     NAUCZYCIEL

     1.      Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych).

     2.      Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i sporządza notatkę służbową.

     3.      Dyrektor wspólnie z wychowawcą  podejmuje następujące kroki:

     a)      Rozmowa z rodzicami i wskazanie instytucji pomocowych.

     b)     Powiadomienie odpowiednich instytucji ( prawnych i pozaprawnych ).

     PROCEDURA V

     Dotyczy przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

     Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

     2.      Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

     3.      Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

     4.      Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

     W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.

     W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, policję) W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

     PROCEDURA VI

     Dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

     Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia)

     NAUCZYCIEL:

     1.      Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.

     2.      Powiadamia dyrektora placówki.

     3.      Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.

     Podczas poważnego wypadku

     NAUCZYCIEL:

     1.      Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.

     2.      Powiadamia dyrektora placówki.

     3.      Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.

     Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców /opiekunów/.
     * Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

     Szczegółowe zasady postępowania w razie wypadku określa Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny ( zarządzenie nr 2/2009, weszło w życie 23.02.2009r)

     PROCEDURA VII

     Dotyczy przypadku wystąpienia pożaru.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpienia zagrożenia pożarowego.

     2.      Przerywa zajęcia, zbiera grupę.

     3.      Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:

     a)rejon zagrożony;

     b)czas ewakuacji;

     c)kierunek ewakuacji;

     d)sposób ubrania i wyposażenia dzieci;

     4.      Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.

     5.      Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.

     6.      Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.

     DYREKTOR /OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA/:

     1.      Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru .

     2.      Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci.

     3.      Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić
     w następujących etapach:

     –        ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z urządzenia głośnomówiącego,

     –        zaalarmować straż pożarną,

     –        przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,

     –        przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).

     Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

     PROCEDURA VIII

     Dotyczy zasad bezpieczeństwa na sali rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

     1.      Sala zajęć wyposażona w sprzęt gimnastyczny  oraz muzyczny jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i nauczyciela.

     2.      Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor przedszkola oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

     3.      Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

     4.      Przed przystąpieniem do ćwiczeń  nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny sprzętu gimnastycznego i rekwizytów do ćwiczeń z rytmiki. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

     5.      Każda grupa  korzystająca z sali jest odpowiedzialna za pozostawiony  ład i porządek.

     6.      Sprzęt do ćwiczeń rozstawia  nauczyciel  z pomocą nauczyciela . Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić Dyrektorowi Przedszkola.

     7.      Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.

     8.      W sali gimnastyki korekcyjnej i rytmiki po rozstawieniu sprzętu do ćwiczeń   mogą przebywać wychowankowie tylko w obecności nauczyciela.

     9.      Każdy wypadek wychowanka należy natychmiast zgłosić  Dyrektorowi  Przedszkola.

     PROCEDURA IX

     Dotyczy zasad bezpieczeństwa na sali zajęć.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli
     i krzesełek.

     2.      Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia.

     3.      Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5 m ³ objętości sali i 2,4 m ² powierzchni podłogi.

     4.      Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za te dzieci.

     5.      Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.

     6.      Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

      

     Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola.

     Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.

     PERSONEL OBSŁUGOWY:

     1.      Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.

     2.      Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

     PROCEDURA X

     Dotyczy wyjścia na teren przedszkolny.

     1.  Cele procedury:

     1)      Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu na przedszkolnym placu zabaw.

     2)      Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

     2.  Definicja przedmiotu:

     Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola
     (w ogrodzie przedszkolnym).

     3.  Podstawa prawna:

     1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., nr 6, poz. 69)

     2)      Ustawa z 7 września 1991r.o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz.2572, z póz. zm.)

     4. Zakres procedury:

     Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola Nr 13 w Rzeszowie.

     5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

     NAUCZYCIELE:

     1.      Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi,

     2.      Wdrażają dzieci systematycznie do  zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.

     3.      Podczas zabaw dzieci, nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami.

     4.      W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować tylko na dzieciach.

     5.      Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

     PERSONEL OBSŁUGOWY:

     1.      Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

     2.      Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

     3.      Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

     4.      Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

     5.      Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

     6.      Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

      DZIECI:

      Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

     a)      Przestrzegają  zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.

     b)      Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

     c)      Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

     d)     Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.

      RODZICE:

     Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrze na miejsce pobytu grupy.

     a)      odbiór dziecka  z przedszkola – ogrodu przedszkolnego – może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, ze nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

      DYREKTOR:

      Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.

     a)      Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

     b)      W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.

      

     6. Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

     1) Kolejność działań:

     a)      Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny.

     b)      Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.

     c)      Dzieci przemieszczają się w do ogrodu w parach.

     d)     Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.

     e)      Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.

     f)       Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci.

     g)      Podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy.

     h)      Obserwuje dzieci podczas  zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt.

     i)        Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci.

     2)  Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

     a)      Przygotowanie do wyjścia odbywa się w sali i szatni.

     b)      Ogród przedszkolny jest miejscem realizacji  zabawy dzieci.

     7.      Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających:

     Zapis w dzienniku  zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

     8.      Tryb wprowadzania zmian:

     Zmiany w procedurze wprowadzane są przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).

     PROCEDURA XI

     Dotyczy Wycieczki przedszkolnej.

      W przedszkolu opracowuje się procedury spacerów i  wycieczek przedszkolnych z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.

     1.      Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.

     2.      Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.

     3.      Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:

     –        stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;

     –        pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dzieci;

     –        nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;

     –        w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

     1.      Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

     Szczegółowa procedura organizowania spacerów i wycieczek weszła w życie w przedszkolu od 22.02.2011r./ zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną, podjęto stosowną uchwałę/.

      

     PROCEDURA XII

     Dotyczy zasad bezpieczeństwa w łazience.

     1.      Nauczyciel ma obowiązek  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 26/2011 z dnia 11.10.2011r.

     PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13 W RZESZOWIE

      

     Rzeszów 2011

      

     1. Cele procedury:

     1)      Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu.

     2)      Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

     2. Definicja przedmiotu:

     Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola
     oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     3. Podstawa prawna:

     1)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
     z 2003r., Nr 6, poz. 69)

     2)    Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a  (Dz.U. z 2004 r, Nr 256,  poz.2572, z późn. zm.),

     3)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
     w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U z 2003 r. Nr 26 poz. 226)

     4. Zakres procedury:

     Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Przedszkola Publicznego Nr 13
     w Rzeszowie.

     Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

     Zasady ogólne - Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

     Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny  6.30 przez rodziców bądź inne osoby do tego upoważnione. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnego oświadczenia i przedstawienia dokumentu tożsamości. Dzieci odebrane z przedszkola powinny być do godziny  17.00

     Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka
     z przedszkola.

     Należy pamiętać, że od momentu przekazania dziecka  osobie dyżurującej w szatni przez rodzica do czasu jego odebrania od nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

     Przed przekazaniem i po odebraniu odpowiedzialność spoczywa na rodzicu nawet, gdy dziecko przebywa na terenie przedszkola. Na terenie przedszkola przy wejściu głównym lub szatni powinny być pełnione dyżury przez pracowników. Wejście główne powinno być przez cały czas zamknięte w sposób taki, aby uniemożliwić dziecku samowolne jego opuszczenie. To samo dotyczy terenu przedszkola.

      

     PROCEDURAI

     Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

      

     NAUCZYCIEL:

     1.      Powiadamia dyrektora placówki

     2.      Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

     3.      W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub
     w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

     4.      Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor:

     a)     gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (odprowadzenie dziecka do Policyjnej Izby Dziecka ).

     b)    Przeprowadza rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola.

     5.      Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     6.      Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalisty ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.

      

      

     PROCEDURA II

     Dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Nie wydaje dziecka.

     2.      Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

     3.      Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

     4.      Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie jest na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
     Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor:

      

      

     a)      gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do Policyjnej Izby Dziecka )

     b)      Przeprowadza rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     PROCEDURA III

     Dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko
     z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

     2.      Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     DYREKTOR PLACÓWKI:

     1.      Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.

     2.      Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Rodzinny i Nieletnich.

      

     Szczegółowa procedura odprowadzania i przyprowadzania dzieci weszła w życie w przedszkolu od 1 września 2009r./zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną/.

     PROCEDURA IV

     Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki.

     NAUCZYCIEL

     1.      Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych).

     2.      Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i sporządza notatkę służbową.

     3.      Dyrektor wspólnie z wychowawcą  podejmuje następujące kroki:

     a)      Rozmowa z rodzicami i wskazanie instytucji pomocowych.

     b)     Powiadomienie odpowiednich instytucji ( prawnych i pozaprawnych ).

     PROCEDURA V

     Dotyczy przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

     Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

     2.      Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

     3.      Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

     4.      Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

     W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.

     W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, policję) W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

     PROCEDURA VI

     Dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

     Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia)

     NAUCZYCIEL:

     1.      Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.

     2.      Powiadamia dyrektora placówki.

     3.      Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.

     Podczas poważnego wypadku

     NAUCZYCIEL:

     1.      Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.

     2.      Powiadamia dyrektora placówki.

     3.      Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.

     Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców /opiekunów/.
     * Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

     Szczegółowe zasady postępowania w razie wypadku określa Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny ( zarządzenie nr 2/2009, weszło w życie 23.02.2009r)

     PROCEDURA VII

     Dotyczy przypadku wystąpienia pożaru.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpienia zagrożenia pożarowego.

     2.      Przerywa zajęcia, zbiera grupę.

     3.      Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:

     a)rejon zagrożony;

     b)czas ewakuacji;

     c)kierunek ewakuacji;

     d)sposób ubrania i wyposażenia dzieci;

     4.      Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.

     5.      Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.

     6.      Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.

     DYREKTOR /OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA/:

     1.      Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru .

     2.      Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci.

     3.      Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić
     w następujących etapach:

     –        ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z urządzenia głośnomówiącego,

     –        zaalarmować straż pożarną,

     –        przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,

     –        przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).

     Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

     PROCEDURA VIII

     Dotyczy zasad bezpieczeństwa na sali rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

     1.      Sala zajęć wyposażona w sprzęt gimnastyczny  oraz muzyczny jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i nauczyciela.

     2.      Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor przedszkola oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

     3.      Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

     4.      Przed przystąpieniem do ćwiczeń  nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny sprzętu gimnastycznego i rekwizytów do ćwiczeń z rytmiki. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

     5.      Każda grupa  korzystająca z sali jest odpowiedzialna za pozostawiony  ład i porządek.

     6.      Sprzęt do ćwiczeń rozstawia  nauczyciel  z pomocą nauczyciela . Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić Dyrektorowi Przedszkola.

     7.      Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.

     8.      W sali gimnastyki korekcyjnej i rytmiki po rozstawieniu sprzętu do ćwiczeń   mogą przebywać wychowankowie tylko w obecności nauczyciela.

     9.      Każdy wypadek wychowanka należy natychmiast zgłosić  Dyrektorowi  Przedszkola.

     PROCEDURA IX

     Dotyczy zasad bezpieczeństwa na sali zajęć.

     NAUCZYCIEL:

     1.      Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli
     i krzesełek.

     2.      Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia.

     3.      Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5 m ³ objętości sali i 2,4 m ² powierzchni podłogi.

     4.      Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za te dzieci.

     5.      Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.

     6.      Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

      

     Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola.

     Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.

     PERSONEL OBSŁUGOWY:

     1.      Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.

     2.      Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

     PROCEDURA X

     Dotyczy wyjścia na teren przedszkolny.

     1.  Cele procedury:

     1)      Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu na przedszkolnym placu zabaw.

     2)      Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

     2.  Definicja przedmiotu:

     Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola
     (w ogrodzie przedszkolnym).

     3.  Podstawa prawna:

     1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., nr 6, poz. 69)

     2)      Ustawa z 7 września 1991r.o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz.2572, z póz. zm.)

     4. Zakres procedury:

     Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola Nr 13 w Rzeszowie.

     5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

     NAUCZYCIELE:

     1.      Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi,

     2.      Wdrażają dzieci systematycznie do  zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.

     3.      Podczas zabaw dzieci, nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami.

     4.      W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować tylko na dzieciach.

     5.      Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

     PERSONEL OBSŁUGOWY:

     1.      Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

     2.      Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

     3.      Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

     4.      Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

     5.      Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

     6.      Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

      DZIECI:

      Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

     a)      Przestrzegają  zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.

     b)      Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

     c)      Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

     d)     Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.

      RODZICE:

     Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrze na miejsce pobytu grupy.

     a)      odbiór dziecka  z przedszkola – ogrodu przedszkolnego – może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, ze nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

      DYREKTOR:

      Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.

     a)      Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

     b)      W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.

      

     6. Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

     1) Kolejność działań:

     a)      Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny.

     b)      Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.

     c)      Dzieci przemieszczają się w do ogrodu w parach.

     d)     Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.

     e)      Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.

     f)       Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci.

     g)      Podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy.

     h)      Obserwuje dzieci podczas  zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt.

     i)        Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci.

     2)  Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

     a)      Przygotowanie do wyjścia odbywa się w sali i szatni.

     b)      Ogród przedszkolny jest miejscem realizacji  zabawy dzieci.

     7.      Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających:

     Zapis w dzienniku  zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

     8.      Tryb wprowadzania zmian:

     Zmiany w procedurze wprowadzane są przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).

     PROCEDURA XI

     Dotyczy Wycieczki przedszkolnej.

      W przedszkolu opracowuje się procedury spacerów i  wycieczek przedszkolnych z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.

     1.      Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.

     2.      Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.

     3.      Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:

     –        stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;

     –        pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dzieci;

     –        nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;

     –        w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

     1.      Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

     Szczegółowa procedura organizowania spacerów i wycieczek weszła w życie w przedszkolu od 22.02.2011r./ zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną, podjęto stosowną uchwałę/.

      

     PROCEDURA XII

     Dotyczy zasad bezpieczeństwa w łazience.

     1.      Nauczyciel ma obowiązek wejść do łazienki, aby sprawdzić: stan posadzki, temperaturę wody w kranach oraz zabezpieczenie środków chemicznych.

     2.      Jeśli stan łazienki nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa – nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt pomocy nauczyciela celem usunięcia usterki.

     3.      Jeśli usterki są duże nauczyciel powiadamia dyrektora i odmawia wprowadzenia grupy do łazienki. Do czasu usunięcia usterek dzieci nie mogą korzystać z łazienki.

     4.      Nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety, jak i reszcie grupy.

      

     PROCEDURA XIII

     Dotyczy wybierania dzieci z przedszkola po uroczystościach przedszkolnych.

      

     1.      Nauczyciel ( instruktor, lektor, itp. ) ma obowiązek odprowadzić wszystkie dzieci po zakończonej uroczystości do wyznaczonej sali.

     2.      Rodzic lub osoba upoważniona odbiera dziecko z przedszkola wywołując je przez mikrofon.

     3.      W przypadku gdy głośnik jest wyłączony, rodzic lub osoba upoważniona zgłasza wybranie dziecka osobie dyżurującej w szatni lub bezpośrednio nauczycielowi danej grupy.

      wejść do łazienki, aby sprawdzić: stan posadzki, temperaturę wody w kranach oraz zabezpieczenie środków chemicznych.

     2.      Jeśli stan łazienki nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa – nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt pomocy nauczyciela celem usunięcia usterki.

     3.      Jeśli usterki są duże nauczyciel powiadamia dyrektora i odmawia wprowadzenia grupy do łazienki. Do czasu usunięcia usterek dzieci nie mogą korzystać z łazienki.

     4.      Nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety, jak i reszcie grupy.

      

     PROCEDURA XIII

     Dotyczy wybierania dzieci z przedszkola po uroczystościach przedszkolnych.

      

     1.      Nauczyciel ( instruktor, lektor, itp. ) ma obowiązek odprowadzić wszystkie dzieci po zakończonej uroczystości do wyznaczonej sali.

     2.      Rodzic lub osoba upoważniona odbiera dziecko z przedszkola wywołując je przez mikrofon.

     3.      W przypadku gdy głośnik jest wyłączony, rodzic lub osoba upoważniona zgłasza wybranie dziecka osobie dyżurującej w szatni lub bezpośrednio nauczycielowi danej grupy.

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp13.resman.pl, dyrektor@pp13.resman.pl
   • (17) 748-32-80 - przedszkole (17) 748-32-81 - księgowość (17) 748-32-82 - dyrektor
   • ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów woj. podkarpackie
   • dyrektor@pp13.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych