• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

      

     Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie
     w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 13 w Rzeszowie: 
     https://pp13.edupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 2020 – 07 - 05

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 – 09 – 23

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
     o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych                   z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     · filmy posiadają skrótowe napisy dla osób głuchych,
     · część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     · brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

     Wyłączenia:
     · mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     · filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.


     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

     INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


     Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Piastów 2,  35- 077 Rzeszów.

     ·        Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Jolanta Litwin

     ·        email: dyrektor@pp13.resman.pl

     ·        telefon: 17 748 32 82

      

     Na ten adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


     Każdy ma prawo:

     ·        wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
     internetowej,

     ·        wskazania strony aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

     ·        udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
      

     Żądanie powinno zawierać:

     ·        dane osoby zgłaszającej żądanie,

     ·        wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie 

     ·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie  później niż
     w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
     2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
     zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

      

     Skargi i odwołania:

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
     do organu prowadzącego, pocztą lub drogą elektroniczną.

      

     Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

      

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

      

     Budynek Przedszkola Publicznego Nr 13 w Rzeszowie to budynek dwukondygnacyjny, bez podjazdów i wind . Posiada 5 sal dydaktycznych, holl i szatnię. Są cztery wyjścia ewakuacyjne. Dwa wyjścia bezpośrednio z sali zajęć  na taras przedszkola.. Drzwi są jednoskrzydłowe, otwierane na oścież. Przedszkole posiada parking. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

      

     APLIKACJE MOBILNE


     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

      

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp13.resman.pl, dyrektor@pp13.resman.pl
   • (17) 748-32-80 - przedszkole (17) 748-32-81 - księgowość (17) 748-32-82 - dyrektor
   • ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów woj. podkarpackie
   • dyrektor@pp13.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych